เราคือใคร

Bottom Line เป็น News Magazine Online ที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง” เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

Courage and Core “For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others” - Nelson Mandela -

“อิสรภาพนั้น มันไม่ใช่เฉพาะแค่การหลุดพ้นจากโซ่ตรวน หากแต่เป็นการใช้ชีวิต ที่เคารพและยกระดับอิสรภาพของผู้อื่นได้ดีขึ้นตามมา” ถ้อยแถลงของ เนลสัน แมนดาลา ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ ที่แสดงให้เห็นถึงแก่นสารของสิทธิเสรีภาพอันถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับสังคม เมื่อ “ข่าวสาร” เป็นเหมือนประจักษ์พยานของ “สิทธิเสรีภาพ” ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลด้วยหลักการ และยืนอยู่ข้าง “ความถูกต้อง” ของ “ข้อเท็จจริง” จึงเปรียบเสมือนความตั้งใจแรกของการทำงานของเรา ผ่านพื้นฐาน และประสบการณ์ที่บ่มเพาะในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชนกระแสหลักที่ชัดเจน ทั้งหมดก็เพื่ออรรถาธิบายถึงใจความสำคัญของหลักการ และความถูกต้อง เพื่อให้เชื่อใจได้ทุกครั้งที่นำเสนอเนื้อหาออกสู่สาธารณะ