• Video
  • Sep 5, 2019

ในแต่ละปี ประเทศไทยมีประชากรข้ามชาติอยู่ราว 2 - 4 แสนราย นอกจากการข้ามมาใช้แรงงานเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้มีโอกาสทางการศึกษา และเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย
เมื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหนึ่งในสิทธิที่เด็กคนนึงพึงได้รับ ตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ในทางกลับกันเรื่องนี้ยังสะท้อนกลับไปหาบุคลากรทางการศึกษาของบ้านเราด้วย เมื่อการศึกษาที่ดี หมายถึง โอกาสในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี อันนำไปสู่การเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต
เส้นแบ่งพรมแดนจึงไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับการแบ่งปันโอกาสที่เด็กคนหนึ่งควรจะได้รับ

เด็กทุกคนต้องการการศึกษา อยากเรียนรู้ อยากมีศักยภาพในความเป็นมนุษย์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์