เปิดคู่มือจัดการทรัพย์สิน หลังน้ำลด
 • Social
 • Sep 17, 2019

จากอิทธิพลโซนร้อน โพดุล และพายุโซนร้อน คาจิกิ รวมทั้ง มรสุมตัวออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ในหลายพื้นที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย 32 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 378,409 ครัวเรือน 

นอกจาก รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือ จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบแล้ว ทางสถาบันการเงินต่างๆ อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อลดความเดือดร้อนทั้งที่ได้รับผลกระทบในมิติของการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ ด้วยเช่นเดียวกัน 

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย ประกาศมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ สำหรับลูกค้า สินเชื่อบุคคล โดยพักชำระหนี้นาน 3 เดือน และ พักชำระดอกเบี้ยอีก 3 เดือน ในเดือนที่ 4-6 ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ Home For Cash ธนาคารไม่คิดดอกเบี้ย นาน 3 เดือน และปรับลดลงอีก 0.25% ในเดือนที่ 4-12

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบ หรือคู่ค้า แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ลดดอกเบี้ยลงสูงสุด 1% ต่อปี เป็นเวลา 12 เดือน รวมทั้งพักชำระเงินต้น หรือขยายระยะเวลาสัญญาออกไปสูงสุด 12 เดือน ตลอดจนสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ เพิ่มเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงซ่อมแซม ซื้อสินทรัพย์ถาวร และวัตถุดิบ โดยให้วงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก 4% ต่อปี

สำหรับ ลูกค้า SME ธนาคารสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพิ่มในการฟื้นฟูกิจการ หรือลงทุนทดแทนสินทรัพย์ที่เสียหาย เพื่อให้สามารถฟื้นตัวและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ในวงเงินสูงสุดรายละ 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี และสำหรับลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อเดิม ยังลดดอกเบี้ยลงสูงสุด 1% ต่อปี เป็นเวลา 12 เดือน พักชำระหนี้หรือขยายระยะเวลาสัญญาออกไปสูงสุด 12 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยและลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กของธนาคารกรุงไทย สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ทุกสาขา ลูกค้า SME ยื่นได้ที่สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ 74 แห่ง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center 02-111-1111

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยผู้ประสบภัยเร่งด่วน ดังนี้

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย พักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือนลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุด 100% ของอัตราดอกเบี้ยเดิมภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด 5 ปีสำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์พักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน และขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด 3 เดือน

สำหรับลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน (Speedy Cash) พักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 50% ไม่เกิน 4 รอบบัญชี

และสินเชื่อส่วนบุคคล (Speedy Loan) พักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุด 100% ของอัตราดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด 2 เดือน

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SSME) พักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือนลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุด 100% ของอัตราดอกเบี้ยเดิมภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนขอรับมาตรการช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของธนาคารทุกช่องทาง ได้แก่ call center 02-777-7777, Website : www.scb.co,th, Facebook : SCB Thailand, Official Line : SCB Thailand และ twitter: SCB Thailand

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ภาระหนี้สินที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. กรณีที่เกษตรกรได้รับความเสียหายด้านการผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ ธ.ก.ส.จะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของผู้ประสบภัยทุกราย และพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อน จำเป็นในครัวเรือนและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะ 6 เดือนแรก

สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินรายละ 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -2 หรือเท่ากับ 4.875% ต่อปี กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นค่าลงทุนในการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย หรือลงทุนซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ประสบความเดือดร้อนสามารถติดต่อ ธ.ก.ส.ในพื้นที่เพื่อขอรับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้ทันทีหรือที่ Call Center 0 2555 0555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2562

มาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย

ลูกค้าเดิม ที่ได้รับผลกระทบหลักประกันเสียหาย ปลอดดอกเบี้ย 4 เดือนแรก
เดือนที่ 5-16 = MRR-2.50% ต่อปี
เดือนที่ 17-24 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-1.00% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

รายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
สวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
วัตถุประสงค์การกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ = MRR

ลูกค้าใหม่/เดิมเพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมหรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย

ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
รายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
สวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหลักประกัน

ยกเว้น

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน
 • ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 • ค่าตรวจสอบหลักประกัน

สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัย ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติ รับค่าสินไหม 15,000 บาท - 20,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MLR=6.25% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 60

มาตราการประนอมหนี้

สำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้

- หลักประกันเสียหาย ปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด 4 เดือน

- เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาที่คงเหลือ 0.01% ต่อปี

- กระทบต่อรายได้ ดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี 1.00% ต่อปี

- เสียหายทั้งหลังไม่สามารถซ่อมแซมได้ ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร ระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0 2645 9000

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

SME Bankออก 2 มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ได้แก่

1. มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term loan) พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) ออกมาตรการช่วยเหลือพักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน

2. มาตรการวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ลูกค้าธนาคารที่ได้รับความเสียหาย มีเงินทุน นำไปฟื้นฟูและหมุนเวียนในกิจการซึ่งมีระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 0.415% ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญา วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย ดังนี้

 • ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท
 • ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติมากกว่า 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้รวมวงเงินเดิมแล้วไม่เกิน 15 ล้านบาท ส่วนหลักประกันให้พิจารณาหลักประกันเดิมก่อนและสามารถใช้หลักประกัน บสย. ค้ำประกัน เฉพาะมาตรการที่เพิ่มไม่เกิน 2 ล้านบาท

นอกจากนั้น สำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการเงินทุนเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจหลังภัยพิบัติผ่านไปแล้ว ธนาคารได้เตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษไว้รองรับ สำหรับใช้ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และหมุนเวียน เช่น สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ครอบคลุมสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปรรูป ธุรกิจท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ มีนวัตกรรม กลุ่มค้าส่งค้าปลีก ร้านโชห่วย ร้านค้าชุมชน ร้านธงฟ้า ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร เป็นต้น คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษบุคคลธรรมดา ใน 3 ปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 0.417% ต่อเดือน หรือประมาณ 5% ต่อปี และ “นิติบุคคล” คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษใน 3 ปีแรก เหลือเพียง 0.25% ต่อเดือน หรือ 3% ต่อปี

ทั้งนี้ สามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน ‘SME D Bank’ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน จากนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายเข้าพบ และดูข้อมูลเชิงประจักษ์การดำเนินธุรกิจจริง ช่วยให้สามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว

โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาขาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล เข้าเยี่ยมเยือนและสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือได้ทันท่วงที และเปิด Call Center หมายเลข 1357 ไว้คอยรับแจ้งให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ มั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจาก ธพว. อย่างทั่วถึง และทันท่วงที

การขอค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ถูกน้ำท่วม

ประการแรกควรตรวจดูความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่เราต่ออายุไว้ทุกปีว่าครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติด้วยหรือไม่

หากเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะคุ้มครองกรณีเกิดอุทกภัยอยู่แล้ว แต่หากเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ หรือ 3+ (บางแพคเกจ) จะเป็นต้องตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันรถยนต์นั้นคุ้มครองในกรณีได้รบผลกระทบหรือไม่ก่อนส่วนประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ๆ จะไม่รับความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม

ขั้นตอนในการเคลมประกัน

สำหรับเคสที่น้ำท่วมหนักขั้นอุทกภัยหนีไม่ทัน ระหว่างถูกน้ำท่วมให้ถ่ายรูปรถบางส่วนเอาไว้ก่อน และหลังจากน้ำลดแล้วให้โทรเรียกประกันที่กรมธรรม์ด้วยมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ

ซึ่งหลังจากที่บริษัทประกันฯ รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วจะดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถอยู่ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจขับลุยเข้ามาในเส้นทางที่น้ำท่วมจะประเมินมูลค่าความเสียหายให้

หากรถของคุณเข้าข่ายความเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งหมายถึงเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยที่ได้รับการพิจารณาจากบริษัทประกันฯ ว่ารถยนต์คันที่พังไม่คุ้มที่จะซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้

จะได้รับเงินจากประกัน โดยเงินจะถูกโอนไปยังผู้เอาประกัน ซึ่งบางครั้งคือไฟแนนซ์ที่ทำสัญญากู้เงินซื้อรถไว้

สำหรับกรณีที่ได้รับความเสียหายบางส่วน หรือสามารถซ่อมกลับมาใช้ได้เมื่อประกันรับทราบความเสียหาย ได้รับใบเคลมเรียบร้อยแล้วรถของคุณก็จะได้รับการซ่อมแซมตามความเหมาะสม โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และเมื่อรถซ่อมเสร็จนำกลับมาใช้ หากพบปัญหาอันอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติที่ได้รับมานั้น สามารถแจ้งอู่หรือประกันได้ทันทีเพื่อเคลมความเสียหายต่อเนื่อง

สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันต้องจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น ดังนี้

- ใบขับขี่
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
- ทะเบียนรถยนต์

ที่มา: คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)   และ easycompare 

การขอค่าสินไหมทดแทนกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วม

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกมาตรการเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ส่งผลกระทบต่อพืชสวน ไร่ นาข้าว และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย

หนึ่งในมาตรการที่ใกล้ตัวที่สุด คือการออกคำสั่งให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยในทุกกรณี สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มที่อยู่อาศัย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินเอาไว้ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

(1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ให้พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติจากภัยลมพายุ และภัยน้ำท่วม เป็นจำนวน 20,000 บาท แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเงินดังกล่าว

(2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติจากภัยลมพายุ และภัยน้ำท่วม เป็นจำนวน 10,000 บาท แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเงินดังกล่าว

(3) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองเดียวกันกับข้อ (1) และข้อ (2) ให้พิจารณาหลักเกณฑ์เทียบเคียงกัน

หากภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ (1), (2) และ (3) มีการแนบเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองสำหรับภัยลมพายุและภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมจากความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน ให้พิจารณาความเสียหายส่วนเกินกว่าความคุ้มครองมาตรฐานโดยพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

ที่มา: คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

การทรัพย์สินที่เสียหายหลังน้ำท่วมลดลง เป็นอีกหนึ่งมาตรการเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบสถานการณ์น้ำท่วมควรรีบจัดการ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง

นักเขียนผู้มีใบผู้ประกาศการันตี สนใจเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน รวมทั้งพยายาม เวิร์ก ไลฟ์ บาลานซ์ ให้กับตัวเอง และคนรอบข้าง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

 • About
 • Contact
 • For Advertiser
 • Want to become an author?