ตม. One Stop Sevice แค่มีบัตรประชาชนบัตรเดียวทุกอย่างจบ
  • Social
  • Aug 3, 2019

“ภูเก็ต” ถือว่าได้ว่าเป็นเมืองที่สร้างความเติบโต และรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆ มาหลายปี ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่าในปีนี้ภาคการท่องเที่ยวจะมียอดลดลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จำนวนประชากรของภูเก็ตจะลดลงตามแม้แต่น้อย

ข้อมูลจากกรมการปกครอง 3 ปี ช่วงปี 2559-2561 พบว่า ภูเก็ต จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี อำเภอที่มีประชากรสูงสุดคือ อำเภอเมืองภูเก็ต มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 240,000 คน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ในปี 2562 มีจำนวนประชากรแฝงทั้งที่เป็นคนไทย และแรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่ในจังหวัดจำนวนมาก แบ่งออกเป็นคนไทย 700,000-800,000 คน และแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายถึง 80,000 คน ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้กลายเป็นกำลังหลักๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในที่สุด

การเข้ามาของคนจำนวนมากส่งผลให้การติดต่อทำข้อมูลราษฎรกับทางราชการช้าลง เสียเวลารอนานมากขึ้น (แน่นอนว่าคงไม่ใช่เพียงแค่อำเภอภูเก็ตเพียงอย่างเดียวเป็นแน่!) อีกทั้งยังต้องเตรียมเอกสารถ่ายสำเนามาเองด้วยยิ่งทำให้ผู้เข้ารับบริการไม่สบอารมณ์ไปกันใหญ่ สวนทางการเข้ามาของเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยความสะดวกมากขึ้นแล้วนั้น ยิ่งเกิดข้อวิพากษ์ถึงต่างๆ นานาถึงความไม่ทันสมัย ไม่ก้าวหน้าเทียบเท่ายุค 4.0

ด้วยเหตุนี้ในปี 2559 ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐดำเนินการบูรณาการข้อมูลประชาชน ซึ่งหน่วยงานหนึ่งในนั้นคือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะของหน่วยงานที่เป็นเสมือนคีย์เวิร์ดของข้อมูลบุคคลเพื่อไปสู่ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 191 หน่วยงาน ความเชื่อมโยงนั้นก่อให้เกิดข้อมูลเพื่อแสดงความมีตัวตน ความมีสถานะ ยืนยันตัวบุคคล ตรวจสอบสิทธิ สวัสดิการ บริการที่พึ่งมีพึ่งได้

สิ่งที่สามารถแสดงตัวตนได้ตามที่กล่าวข้างต้นคือ เลขประจำตัว 13 หลักบนบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) นั่นเอง สิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือ บริการที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการรายการบุคคลและตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างครบถ้วน

สำหรับเรื่องความปลอดภัยทางด้านสิทธิความเป็นส่วนตัวนั้น ทางกรมปกครองให้ข้อมูลว่า การเข้าถึงข้อมูลต้องอยู่ภายใต้สิทธิ และอำนาจหน้าที่เฉพาะของหน่วยงานนั้นๆ  โดยกรมการปกครองจะเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลประชาชน Population Information Linkage Center และทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล Gate way ตามที่ส่วนราชการร้องขอเท่านั้น และมาตรการนี้จะถูกใช้กับหน่วยงานรัฐทั้งรวมแล้วไม่น้อยกว่า 191 หน่วยงาน และบริการภาครัฐ 309 กระบวนงาน

อ้างอิงข้อมูล: กรมการปกครอง

ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบค้นประวัติ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามอำนาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง หรือสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ สาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในประเทศ  เช่น ฐานข้อมูลการเกณฑ์ทหารของกระทรวงกลาโหม ฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ฐานข้อมูลวุฒิการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฐานข้อมูลแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ฐานข้อมูลผู้ขอหนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศ การไฟฟ้านครหลวง การประปา เป็นต้น

ล่าสุดการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลประชาชน Population Information Linkage Center เชื่อมโยงกับ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในการออกเอกสารราชการ 2 ภาษา จากเดิมที่ข้อมูลรายการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนจากเดิมมีเพียงภาษาไทย ก็จะเพิ่มภาษาอังกฤษเข้ามาอีก 12 รายการ ดังนี้ ทะเบียนคนเกิด ใบมรณบัตร ทะเบียนบ้าน ใบรับรองการเกิด รายการบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนสมรส ใบหย่า เอกสารบันทึกฐานะครอบครัว เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว เอกสารการตั้งชื่อสกุล เอกสารการร่วมใช้ชื่อสกุล และเเอกสารปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมเซ็นรับรองโดยนายทะเบียนตามอำนาจหน้าที่

จากนั้นผู้เข้ารับบริการสามารถนำเอกสาร ไปดำเนินการต่อให้การขอรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล เพื่อยื่นติดต่อสถานทูต และนำไปใช้ยังประเทศปลายทางตามวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ เช่นการศึกษาต่อ ทำงาน ขอถิ่นพำนัก หรือการขอถือสัญชาติประเทศนั้นๆ  จะเห็นว่าบริการเอกสารราชการ 2 ภาษาที่เกิดจากความร่วมมือนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารของเอกชน ลดเอกสารที่ใช้ในขั้นตอนการยื่นเรื่อง ลดขั้นตอนของเวลาในการติดต่อดำเนินการจนเสร็จสิ้น ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อการบริการประชาชนเป็นสำคัญ

การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลประชาชน Population Information Linkage Center และทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล Gate way ปรากฏชัดเจน และจึงถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบที่อำเภอเมืองภูเก็ต ที่เตรียมตัวเป็น Smart City อย่างเต็มตัว

ซึ่งทางร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ได้สรุปผลจากการดำเนินงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมาให้ฟังว่า การเข้ามาของ Linkage Center สามารถแก้ไขปัญหางานทะเบียนที่แต่เดิมแออัด พลุกพล่านได้มากขึ้น ประชาชนทั้งในอำเภอ และที่ผ่านมาเข้ารับบริการมีความสะดวกมากขึ้น

“ทุกวันนี้มีผู้เข้ามาใช้บริการที่อำเภอเฉลี่ยวันละ 2,000 กว่าคน การเข้ามาของ Linkage Center ช่วยให้ผู้เข้ามาใช้บริการมีความรวดเร็วมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ให้บริการเองต้องยึดหลักแนวคิดที่ว่าต้องมีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดข้อมูลงานทะเบียนทั้งหมดก็จะผิดพลาดไปด้วย การเชื่อมต่อระบบด้วย Linkage Center ทุกส่วนราชการเขาก็ยึดถือตามข้อมูลฐานที่เราทำไปให้อย่างบัตรประชาชน ชื่อนี้ ทะเบียนประชาชนนี้ ถ้าสะกดผิด ชื่อผิด ทำสิ่งอื่นต่อไปไม่ได้ ฉะนั้นทุกอย่างต้องถูกต้อง”

Linkage Center คือ การ Link ข้อมูลทุกอย่างด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่จะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อทำเอกสารราชการง่ายขึ้น

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์