น้ำท่วม! รัฐบาลเยียวยาอะไรบ้าง
  • Social
  • Sep 17, 2019

สถานการณ์น้ำท่วม และภัยพิบัติที่เริ่มขยายวงกว้างขึ้นจากหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ คำถามถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่ของเสียงสะท้อนถึงความล่าช้า และมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือกระทั่งรายละเอียดเกี่ยวกับ ค่าชดเชย-เยียวยา ที่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจำเป็นต้องรู้

ขั้นตอนปฏิบัติงานของรัฐบาล การอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ซึ่งในระเบียบได้กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำนาจหน้าที่ และจำนวนเงินที่ระบุให้จัดสรร แบ่งได้ตามนี้

  • ในต่างจังหวัด ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเบิกเงินมาช่วยเหลือในอำเภอหรือกิ่งอำเภอตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งแต่ละแห่งต้องมีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมถึงให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดูแลให้ความช่วยเหลือ
  • ในกรุงเทพฯ ให้ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อนุมัติจ่าย โดยเบิกเงินมาช่วยเหลือในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีเงินดทดรองราชการ หรือเงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้สํารองจ่าย แบ่งไว้ให้หน่วยงานต่างๆ อีก คือ

(1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 100 ล้านบาท

(2) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม  50 ล้านบาท

(3) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10 ล้านบาท

(4) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50  ล้านบาท

(5) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 50 ล้านบาท

(6) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 10 ล้านบาท

(7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50 ล้านบาท

(8) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  แห่งละ 20 ล้านบาท

และให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจจัดสรรเงินสำรองให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจำอำเภอหรือกิ่งอำเภอได้อีกตามความเหมาะสม โดยแต่ละแห่งต้องมีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

ล่าสุด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ก็ได้ออกมากล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ด้วยว่า รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการ เช่น ค่าช่วยเหลือดำรงชีพเบื้องต้น ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหาย ค่าชดเชยพื้นที่เกษตร ประมง ปศุสัตว์ที่เสียหาย และจะชดเชยในกรณีต่างๆ หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย ได้แก่

- หากมีผู้เสียชีวิต จะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์รายละ 50,000 บาท

- หากบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จะได้รับเงินซ่อมแซมช่วยเหลือ 200,000 บาทต่อหลัง

- หากบ้านเรือนเสียหายบางส่วน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามความเป็นจริงตั้งแต่ 15,000 – 70,000 บาท

หากต้องการความช่วยเหลือหรือขั้นตอนและวิธีการขอรับความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2637 3753

รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการ เช่น ค่าช่วยเหลือดรงชีพเบื้องต้น ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหาย ค่าชดเชยพื้นที่เกษตร ประมง ปศุสัตว์ที่เสียหาย และจะชดเชยในกรณีต่างๆ หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?