น้ำท่วม! รัฐบาลเยียวยาอะไรบ้าง
  • Social
  • Sep 17, 2019

สถานการณ์น้ำท่วม และภัยพิบัติที่เริ่มขยายวงกว้างขึ้นจากหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ คำถามถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่ของเสียงสะท้อนถึงความล่าช้า และมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือกระทั่งรายละเอียดเกี่ยวกับ ค่าชดเชย-เยียวยา ที่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจำเป็นต้องรู้

ขั้นตอนปฏิบัติงานของรัฐบาล การอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ซึ่งในระเบียบได้กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำนาจหน้าที่ และจำนวนเงินที่ระบุให้จัดสรร แบ่งได้ตามนี้

  • ในต่างจังหวัด ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเบิกเงินมาช่วยเหลือในอำเภอหรือกิ่งอำเภอตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งแต่ละแห่งต้องมีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมถึงให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดูแลให้ความช่วยเหลือ
  • ในกรุงเทพฯ ให้ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อนุมัติจ่าย โดยเบิกเงินมาช่วยเหลือในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีเงินดทดรองราชการ หรือเงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้สํารองจ่าย แบ่งไว้ให้หน่วยงานต่างๆ อีก คือ

(1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 100 ล้านบาท

(2) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม  50 ล้านบาท

(3) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10 ล้านบาท

(4) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50  ล้านบาท

(5) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 50 ล้านบาท

(6) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 10 ล้านบาท

(7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50 ล้านบาท

(8) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  แห่งละ 20 ล้านบาท

และให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจจัดสรรเงินสำรองให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจำอำเภอหรือกิ่งอำเภอได้อีกตามความเหมาะสม โดยแต่ละแห่งต้องมีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

ล่าสุด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ก็ได้ออกมากล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ด้วยว่า รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการ เช่น ค่าช่วยเหลือดำรงชีพเบื้องต้น ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหาย ค่าชดเชยพื้นที่เกษตร ประมง ปศุสัตว์ที่เสียหาย และจะชดเชยในกรณีต่างๆ หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย ได้แก่

- หากมีผู้เสียชีวิต จะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์รายละ 50,000 บาท

- หากบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จะได้รับเงินซ่อมแซมช่วยเหลือ 200,000 บาทต่อหลัง

- หากบ้านเรือนเสียหายบางส่วน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามความเป็นจริงตั้งแต่ 15,000 – 70,000 บาท

หากต้องการความช่วยเหลือหรือขั้นตอนและวิธีการขอรับความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2637 3753

รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการ เช่น ค่าช่วยเหลือดรงชีพเบื้องต้น ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหาย ค่าชดเชยพื้นที่เกษตร ประมง ปศุสัตว์ที่เสียหาย และจะชดเชยในกรณีต่างๆ หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์