10 อันดับ ดอกเบี้ยออมทรัพย์สูงสุด
  • Biz Life
  • Jul 31, 2019

เมื่อเงินเดือนออก กิจกรรมแรกที่เราควรจะทำคือ "ออมเงิน" 

การออมคือการเก็บเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เพิ่มพูนขึ้นตามสัดส่วนการเก็บเงิน การสะสมอย่างสม่ำเสมออย่างมีวินัย และระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ทุกวันนี้คนไทยยังนิยมออมเงินด้วยวิธีการฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคารเป็นหลัก โดย "การฝากแบบออมทรัพย์" ยังคงเป็นทางเลือกอันดับแรก แม้ดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันจะอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก แต่หลายคนมีแรงจูงใจสำคัญคือเป็นแหล่งเก็บเงินที่ปลอดภัย เงินต้นไม่หาย และเบิกถอนได้ตามใจไม่มีเงื่อนไขผูกมัด ฉะนั้นการฝากเงินแบบออมทรัพย์จึงยังคงเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้

ในทุกๆ วัน ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล ดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารเป็นผู้รายงานมาเข้ามาแบบวันต่อวัน

สำหรับวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยไว้ โดย Bottom Line ได้รวบรวมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบออมทรัพย์สูงสุด 10 อันดับ ดังนี้

โดยเงื่อนไขขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารในการกำหนด ซึ่งปกติบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ จะคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากทุกวัน โดยจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละงวดจะถูกมารวมเป็นเงินต้น และคิดดอกเบี้ยให้ในเดือนต่อไป 

ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

วันที่ 1 มกราคม นาย ก. ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จํานวน 10,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 2% ต่อปี โดยธนาคารพาณิชย์กําหนดจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากออมทรัพย์ให้ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี (สมมติให้ในปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน)

ดังนั้น หากนาย ก. ฝากเงิน 10,000 บาท ไว้ทั้งปี โดยไม่ถอนเงินออกหรือฝากเงินเพิ่ม และไม่ได้ถอนดอกเบี้ยออกมาใช้ในระหว่างปี ดอกเบี้ยที่นาย ก. จะได้รับในปีนี้จะสามารถคํานวณได้ดังนี้


ภาพ: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ นาย ก. จะได้รับในปีนี้จะเท่ากับมูลค่าของเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม - มูลค่าของเงินฝาก ณ วันที่ 1 มกราคม = 10,200.45 บาท - 10,000.00 บาท หรือ เท่ากับ 200.45 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม หาก นาย ก. ไม่ได้ถอนเงินต้นและดอกเบี้ยออกมา แต่ฝากเงินจํานวนดังกล่าวต่อเนื่องไปในปีถัดไป เงินต้นที่ถูกใช้ในการคํานวณดอกเบี้ยในปีถัดไปจะเท่ากับ 10,200.45 บาท

จากตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สะท้อนว่าสัดส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับกับจำนวนเงินต้นนั้นค่อนไปทางต่ำ ถึงต่ำมาก การออมเงินแบบออมทรัพย์จึงเหมาะกับการสะสมเงินสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่เน้นการเติบโตของเงินในระยะยาว

อย่างไรก็ตามใครที่กำลังเริ่มต้นตั้งเป้าเก็บเงินก้อนแรกแบบไม่ต้องการความเสี่ยงใดๆ สามารถใช้บัญชีแบบออมทรัพย์เป็นเครื่องมือช่วยเก็บเงินก้อนได้ ก่อนเริ่มจัดส่วนการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในอนาคต  

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารบางแห่ง แม้จะมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด แต่ดอกเบี้ยต่ำมาก ไม่ตอบโจทย์คนที่ต้องการผลตอบแทนแบบอู้ฟู่

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์