ธนาคารไหน บริการขัดข้องเก่งสุด
  • Biz Life
  • Sep 3, 2019

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผย “ข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการแก่ประชาชน” ที่ครอบคลุมการขัดข้องในช่องทาง Mobile Banking Internet Banking ATM/CDM และสาขาได้ทั้งหมดหรือบางส่วน พบว่าธนาคารที่ขัดข้องมากที่สุดในระยะเวลาไตรมาส 2 ปีนี้ (เม.ย.-มิ.ย. 62) ได้แก่

อันดับ 1 “ธนาคารกรุงไทย” บริการขัดข้องรวม 11 ครั้ง

Mobile Banking 7 ครั้ง Internet Banking 2 ครั้ง

 ATM/CDM 1 ครั้ง

และที่สาขาอีก 1 ครั้ง

อันดับที่ 2 “ธนาคารทหารไทย” และ “ธนาคารกรุงเทพ” ขึ้นแท่นร่วมบริการขัดข้องรวม 8 ครั้ง

“ธนาคารทหารไทย” บริการขัดข้องรวม 8 ครั้ง

Mobile Banking 4 ครั้ง Internet Banking 1 ครั้ง

ATM/CDM 2 ครั้ง

และที่สาขาอีก 1 ครั้ง

“ธนาคารกรุงเทพ” บริการขัดข้องรวม 8 ครั้ง

Mobile Banking 5 ครั้ง Internet Banking 2 ครั้ง

และ ATM/CDM 1 ครั้ง

อันดับที่ 3 คือ “ธนาคารธนชาต” บริการขัดข้องรวม 5 ครั้ง

Mobile Banking 2 ครั้ง Internet Banking 1 ครั้ง

ATM/CDM 1 ครั้ง

และที่สาขาอีก 1 ครั้ง

ธนาคารอื่นๆ

“ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” บริการ ATM/CDM ขัดข้อง 2 ครั้ง

“ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย” บริการ Mobile Banking ขัดข้อง 2 ครั้ง

“ธนาคารทิสโก้” บริการ Mobile Banking ขัดข้อง 1 ครั้ง

และ “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย” บริการ ATM/CDM ขัดข้อง 1 ครั้ง

จากรายงานจำนวนการบริการที่ขัดข้องในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้ารายย่อยในช่องทางการให้บริการหลัก ได้แก่ Mobile Banking Internet Banking ATM/CDM และสาขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์ และธปท.ในภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์เป็นประจำทุกไตรมาส

การที่ธนาคารพาณิชย์ต้องรายงานจำนวนบริการที่ขัดข้องแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการบริการของธนาคารต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองในยุคที่ธนาคารไหนๆ ก็เดินหน้าสู่ Digital Banking และน่าจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการผลักดันให้แต่ละธนาคารให้ความสำคัญกับการจัดการระบบต่างๆ ให้สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะคงไม่มีธนาคารไหนอยากติดอันดับธนาคารที่ขัดข้องถี่ไปทุกไตรมาสอย่างแน่นอน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แบงก์ชาติรายงาน ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ ทหารไทย และธนชาต ขึ้นแท่นระบบขัดข้องบ่อยที่สุดในไตรมาส 2 ปี 62

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์